Verkeersovertreding? Vergeet de chauffeur niet te identificeren!

Heel wat ondernemers die vorig jaar netjes een verkeersboete hebben betaald, kregen later toch een boete van 509 EUR omdat ze de chauffeur vergaten te identificeren. Na protest heeft de FOD Justitie nu de boetebrieven duielijker gemaakt en roept ondernemers op om steeds voor alle boetes de identificatieplicht in orde te brengen, zowel voor de verkeersboetes van het laatste jaar als voor alle nieuwe boetes.

Als de bestuurder van een wagen een vereersovertreding begaat, dan is het de persoon of het bedrijf op wiens naam het voertuig ingeschreven is die de boetebrief ontvangt. Wat de betrokken bedrijven en zelfstandigen dikwijls vergeten, is dat zij verplicht zijn om de chauffeur die de verkeersovertreding beging te identificeren binnen de 15 dagen na ontvangst van de boetebrief.

Het niet naleven van die verplichting werd door de overheid lang niet bestraft. Daar kwam verandering in met een proefproject, waarbij de FOD Justitie een minnelijke schikking van 509 EUR voorstelde aan ondernemers die vergaten de chauffeur van een verkeersovertreding met één van hun voertuigen te identificeren, ook al betaalden ze netjes de boete.

Ondernemers wezen er op dat ze te goeder trouw handelden en dat de boetebrief onduidelijk was. Beroepsverenigingen voor ondernemingen zoals Unizo tekenden dan ook bezwaar aan en maakten hun opmerkingen over aan Justitie. De procedure voor de identificatie van de bestuurder werd als gevolg hiervan bijgestuurd en het proefproject van Justitie waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet-respecteren van de identificatieplicht werd begin november 2022 tijdelijk stopgezet.

Waarom is er een identificatieplicht?

Met de vraag tot identificatie wil Justitie onze wegen veiliger maken voor elke weggebruiker. Een belangrijke schakel in de strijd voor een betere verkeersveiligheid, is het aanpakken van recidive. Met het oog op het opsporen van veelplegers, is het daarom belangrijk élke bestuurder te identificeren.

Dat geldt ook voor verkeersovertredingen met bedrijfswagens. Daarom zijn ondernemingen verplicht om de bestuurder te identificeren voor elke verkeersovertreding met een bedrijfswagen. De identificatieplicht geldt voor alle ondernemingen: grote ondernemingen en leasingbedrijven maar ook voor KMO’s die maar één voertuig hebben ingeschreven.

Nieuwe boetebrief

De boetebrief voor ondernemingen is sinds begin mei 2023 aangepast:

  1. Er staat een duidelijke waarschuwing op de boetebrief voor ondernemingen. De ondernemer die nalaat om de bestuurder van de wagen te identificeren kan een minnelijke schikking van minimum 500 euro krijgen.
  2. De mogelijkheid voor de onderneming om te betalen is geschrapt op de boetebrief.
  3. De bestuurder die de overtreding beging ontvangt, na de identificatie door de onderneming, een aparte brief met een betaaluitnodiging.

Eind 2022 werd de procedure om digitaal te identificeren reeds vereenvoudigd:

  1. Eenmanszaken en kleine ondernemingen kunnen nu inloggen als onderneming via eID of itsme en zich zo onmiddellijk identificeren.
  2. Grotere bedrijven kunnen blijven gebruik maken van het bestaande systeem van rollenbeheer, dat ze ook al gebruiken voor andere doeleinden.

Aanpak identificatieplicht en betwisten

Justitie roept ondernemers op om steeds voor alle boetes de identificatieplicht in orde te brengen, zowel voor de boetes van het laatste jaar als voor alle nieuwe boetes.

Samengevat:

  1. Log in als onderneming op Justonweb.be/fines met eID of itsme.
  2. Raadpleeg het overzicht van verkeersovertredingen van uw onderneming.
  3. Identificeer de bestuurders waar dat nog niet gebeurd was.

De berichtgeving over de boetes voor ondernemingen hebben ertoe geleid dat het aantal identificaties van bestuurders drastisch is gestegen. In 2021 waren er 740.923 identificaties van bestuurders, en in 2022 steeg dit aantal naar 1.362.654. Ondernemingen zijn zich dus meer bewust van deze verplichting, en dat is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Justitie en politie wil u dan ook bedanken voor deze inspanning.

Vragen?

  • Bel het contact center van de dienst Verkeersboetes op 02/278 55 60. Elke werkdag van 08u tot 17u.
  • Raadpleeg de ‘Online Hulp’ rechts bovenaan op www.justonweb.be/fines.

Photo by Mae Dulay on Unsplash