Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij je informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, BESA vzw, met zetel in België te 1501 Buizingen, Henri Devedeleerstraat 28 en met ondernemingsnummer 0825 558 585 (hierna “wij”).

Onze contactgegevens kan je vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van jouw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou en of jouw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers of bestuurders (hierna samen ook aangeduid als “Je” of “Jouw”).

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen, of kunnen wij zaken met jou doen als je een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke details zoals jouw functie, gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze diensten.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Cookies

Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op je computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bijvoorbeeld taalkeuze, duur van je bezoek op de pagina, enz. …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op je wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan je terugvinden in onze cookie verklaring.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

 • Je je registreert als lid van BESA;
 • Je een (online) formulier invult uitgegeven van BESA vzw;
 • Je deelneemt aan een evenement of actie georganiseerd door BESA vzw;
 • Je je abonneert op een nieuwsbrief van BESA;
 • Je deelneemt aan enquêtes.

Wij kunnen je persoonsgegevens rechtsreeks van je verkrijgen of via derde partijen, zoals Event Confederation. Als we dat doen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Beheer van je lidmaatschap

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je lidmaatschap te beheren, en om je onder meer elektronische facturen toe zenden.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat je hierin geïnteresseerd zou zijn.

Indien je niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan je ons hieromtrent steeds verzoeken. Onze contactgegevens kan je vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Wij kunnen tevens communicatie voeren omtrent onze activiteiten en evenementen op de website van derde partijen. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je deelname aan onze activiteiten of evenementen te realiseren.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse van onze leden en het aantal deelnemers per evenement. Wij kunnen dergelijke statistieken ook gebruiken met het oog op direct marketing.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken op basis van jouw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Verklaring. Je kan op ieder ogenblik je toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan je vinden onder punt 11 van deze Verklaring.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons heeft gesloten of om, op jouw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.

Tot slot kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen jouw belangen en rechten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, enz. …, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

Waar verwerken en bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven, met de uitzondering van persoonsgegevens van de leden die deelnemen aan activiteiten van BESA in het buitenland. Een dergelijke doorgifte buiten de Europese Unie gebeurt evenwel op basis van jouw expliciete toestemming hieromtrent en in de mate dat dit noodzakelijk is voor de deelname aan de activiteiten in kwestie.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je Gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring. Je persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Over welke rechten beschik je?

Je kan je beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

Om toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens dien je een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: welcome@besa.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Henri Devedeleerstraat 28, 1501 Buizingen,

Teneinde deze rechten uit te oefenen kan je op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • per email: welcome@besa.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Henri Devedeleerstraat 28, 1501 Buizingen,

Je kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per email: welcome@besa.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Henri Devedeleerstraat 28, 1501 Buizingen,

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij je om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) je je verzet of welke toestemming je wenst in te trekken. We wensen je er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van je toestemming voor bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat je niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen wij je om ons een bewijs van je identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen je dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Vragen of klachten?

Indien je een vraag of klacht hebt over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van je rechten of over deze Verklaring, dan kan je contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • per email: welcome@besa.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Henri Devedeleerstraat 28, 1501 Buizingen,

Indien je niet tevreden bent met ons antwoord, of indien je opmerkingen hebt omtrent de uitoefening van je rechten, of indien je meent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan je hierover klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, beter bekend onder de benaming van Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen je aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Laatst gewijzigd op: 22-04-2024.