Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste
  nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder
  voorbehoud goed te keuren.
 2. Hoewel BESA er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten
  bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt BESA zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die
  kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
 3. BESA doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat BESA niet aansprakelijk kan worden
  gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of
  onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van BESA of haar aangestelden.
 4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacyverklaring van BESA. De klant is verantwoordelijk
  voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. BESA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van
  gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan BESA werden doorgegeven.
 5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen
  op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen
  de acht werkdagen.
 6. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande
  bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus
  2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro).
  BESA houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding,
  onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
 7. BESA behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/
  of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door
  BESA of de onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord – of beeldmerken.
 8. Het aanvaarden van de Code of Conduct en dat bij het overtreden van deze gedragscode BESA kan overgaan tot uitsluiting van het lidmaatschap.
 9. Het BESA lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan enkel schriftelijk opgezegd worden en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van het
  lopende kalenderjaar.
 10. Wijziging van de BESA lidmaatschapsformule is mogelijk maar dient schriftelijk aangevraagd te worden en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van het
  lopende kalenderjaar.
 11. BESA behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijs van het lidmaatschap aan te passen.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de
  rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht.